Privacy Policy

Privacy Policy

 

 1. DEFINITIES

 

Wetgeving Persoonsgegevens

betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 

  1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

 

  1. K. Beerschot V.A. NV (de “Club”) is een Belgische onderneming met vestiging te Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0698.992.391. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze website.

 

  1. De Club kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

 

De Club zal de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

 • (i) naam, (ii) adres, (iii) e-mailadres, (iv) lichaamskenmerken, (v) social media account informatie, waaronder foto’s, (vi) IP-adres, (vii) rekeningnummer, (viii) voorkeuren, (ix) marketingvoorkeuren, (x) geboortedatum, (xi) telefoonnummer, (xii) ticketing gegevens, (xiii) bedrijfsgegevens, (xiv) taalvoorkeur en (xv) contactvoorkeur.

 

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

  1. De Club zal uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
   • (i) het tot stand komen van een contract met de betrokkene om de voetbaltickets of tickets tot gerelateerde events aan de betrokkene te verkopen,

(ii) profilering, (iii) gebruik van de website, (iv) versturen van directe marketingmails aan de betrokkene in verband met producten of diensten van de Club zelf of van verbonden partners (bv. sponsors), (v) het registreren van een onlineaccount voor de betrokkene om hem toe te laten om gebruik te maken van de onlinediensten van de voetbalclub (bv. website, mobiele applicatie, etc.), (vi) gepersonaliseerde dienstverlening.

 

  1. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien de Club van plan is om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

 

 1. WETTELIJKE BASIS

 

  1. U gaat expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die door de Club werden aangegeven in deze Privacy Policy, door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

 

  1. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren zoals onder andere, maar niet limitatief ticketverkoop. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). U bent contractueel verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen in dat verband. We kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

  1. Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via bijvoorbeeld e-mail of SMS, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat deze berichten gelinkt zijn aan vorige contacten met u of omdat u uw interesse voor producten van de Club heeft geuit. U mag de Club te allen tijde melden dat u niet langer direct marketing berichten wenst te verkrijgen (uitschrijven).

 

 1. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

 

  1. De Club mag uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, zoals maar niet beperkt tot krediet kaart en betalingsdienstverleners, leveringsdiensten, direct marketing dienstverleners etc.

 

  1. De Club mag uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien de Club hiertoe verplicht is op basis van wettelijke bepalingen en/of beslissingen van rechtbanken (o.a. maar niet beperkt tot stadionverboden).

 

 1.  DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De Club zal uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

 

 

 1. PERIODE WAARBINNEN DE CLUB PERSOONSGEGEVENS ZAL BEWAREN

 

De Club zal uw persoonsgegevens bewaren gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u de diensten van de Club gebruikt, voor zo lang noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of voor zo lang als de Club wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren. De Club zal in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren (naar de Club haar goeddunken) van zodra u uw account verwijdert.

 

 1. UW RECHTEN

 

  1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (i) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (ii) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, (iii) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (iv) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommissie.be).

 

  1. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar privacy@beerschot.be of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.

 

 

 1. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

 

De Club houdt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. De Club zal iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1. van deze Privacy Policy.